Kişisel Verilerin Korunması

ŞİŞLİ TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEDARİK/MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Şişli Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket’’) gerçek kişi tedarikçilerin/müşterilerin ve tüzel kişi tedarikçilerin/müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; gerçek kişi tedarikçilerin ve tüzel kişi tedarikçilerin gerçek kişi temsilcilerinin verileri,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

gerçek kişi müşterilerin ve tüzel kişi müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin verileri,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet üretim ve operasyon ve süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/şikayetlerin takibi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Gerçek kişi müşteri/tedarikçi ve tüzel kişi müşterimizin/tedarikçimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel veri olarak adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası ve adresi işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Gerçek kişi tedarikçilerimizin ve tüzel kişi tedarikçilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuna, iş ortaklarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.    

Gerçek kişi müşterilerimizim ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuna, iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve Şirket’in içerisinde bulunduğu Intercontinental Hotels Group bünyesinde bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer otellerle ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Gerçek kişi tedarikçilerimizin ve tüzel kişi tedarikçilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verileri, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Gerçek kişi müşterilerimizin ve tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verileri, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’’, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmekte ve “açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şişli Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Cad. No:206 34360 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya sisliturizm@hs03.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polikası
Kişisel Veri Sahibi Bilgilendirme Formu
Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni
Rezervasyon Aydınlatma Metni
IHG Rewards Club Aydınlatma Metni
Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi)